Dalo - Privacyverklaring


Algemeen

Als Dalo-Atletiekclub Lommel VZW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

DALO-Atletiekclub Lommel VZW

Secretariaat: Koningsstraat 56 3920 Lommel

Emailadres: dalo@val.be


Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Dalo verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de Vlaamse Atletiekliga en haar clubs
 • ter promotie van de atletiek het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • het verkrijgen van subsidiëring door de overheid, Gemeente en Vlaamse Atletiek Liga (VAL)

Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, ...
 • indien van toepassing: wedstrijdresultaten, G-sport classificatie, juryniveau, opleidingsniveau trainersopleiding, functie binnen de vereniging.
 • beeldmateriaal: foto’s en beeldopnames, gemaakt binnen het kader van de activiteiten van de VAL en haar clubs, zullen enkel voor clubdoeleinden gebruikt worden.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.


Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door:

 • personeelsleden van de VAL
 • verantwoordelijken van de club:
 • clubsecretaris,
 • bestuursleden en boekhouder
 • trainers

Verstrekking aan derden-verwerkers

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo geven we gegevens door aan een derde partij voor:

 • de sportieve werking van de federatie aan de VAL
 • het aanvragen van het jaarlijkse lidmaatschap en borstnummer bij de VAL
 • het indienen van subsidie dossiers bij gemeente, overheden en de VAL

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.


Verstrekking aan derden-ontvangers

We geven gegevens door aan een derde partij (ontvanger) voor:

 • subsidiëring aan de lokale overheid

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.


Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met andere derden-ontvangers indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.


Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger op het inschrijvingsformulier van de club.


Bewaartermijn

Dalo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dalo verbindt zich ertoe de algemene gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar na de laatste activiteit van het lid binnen de federatie of haar clubs behoudens voor statistische doelstellingen. Wedstrijdresultaten worden onbeperkt bijgehouden om jaarranglijsten,

allertijden lijsten en palmaressen te kunnen produceren.


Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • alle personen die namens Dalo van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en confidentieel gebruik.
 • wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Je rechten omtrent gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren. Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.


Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.


Wijziging privacyverklaring

Dalo kan de privacyverklaring steeds wijzigen.

De laatste wijziging gebeurde op 5 september 2018.